KHU VỰC TRAI BAO VIP

8.000.000K
*Mã số trai gọi: 254
Dịch vụ: Fuck siêu sướng lên 9 Tầng mây
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1994
Hàng dài: 22cm
7.000.000K
*Mã số trai gọi: 252
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 2004
Hàng dài: 20cm
8.000.000K
*Mã số trai gọi: 249
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1995
Hàng dài: 20cm
8.500.000K
*Mã số trai gọi: 248
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1995
Hàng dài: 21cm
5.000.000K
*Mã số trai gọi: 224
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1995
Hàng dài: 22cm
2.000.000K
*Mã số trai gọi: 220
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1997
Hàng dài: 19cm
6.000.000K
*Mã số trai gọi: 205
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 22cm
8.000.000K
*Mã số trai gọi: 197
Dịch vụ: Quý khách vui lòng book Nv bên Nguyên để tránh mất cọc !!!
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1995
Hàng dài: 21cm
8.000.000K
*Mã số trai gọi: 194
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1992
Hàng dài: 22cm
8.000.000K
*Mã số trai gọi: 185
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1994
Hàng dài: 21cm
8.000.000K
*Mã số trai gọi: 183
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1995
Hàng dài: 21cm
6.000.000K
*Mã số trai gọi: 172
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 21cm
8.000.000K
*Mã số trai gọi: 158
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1992
Hàng dài: 22cm
7.000.000K
*Mã số trai gọi: 153
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 22cm
4.000.000K
*Mã số trai gọi: 152
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1997
Hàng dài: 20cm
6.000.000K
*Mã số trai gọi: 151
Dịch vụ: Quý khách vui lòng book nv bên Nguyên để tránh mất cọc
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 21cm
5.000.000K
*Mã số trai gọi: 149
Dịch vụ: Siêu phẩm giá mềm đến từ Brazil cho Quý khách
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 22cm
7.000.000K
*Mã số trai gọi: 148
Dịch vụ: Quý khách vui lòng book nv bên Nguyên để tránh mất cọc
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 22cm
3.000.000K
*Mã số trai gọi: 147
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1995
Hàng dài: 20cm
8.500.000K
*Mã số trai gọi: 131
Dịch vụ: Quý khách vui lòng book bên Nguyên để tránh mất cọc
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 21cm
7.000.000K
*Mã số trai gọi: 125
Dịch vụ: Quý khách vui lòng book bên Nguyên để tránh mất cọc
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 21cm
7.000.000K
*Mã số trai gọi: 124
Dịch vụ: Quý khách vui lòng book bên Nguyên để tránh mất cọc
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 21cm
7.000.000K
*Mã số trai gọi: 118
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 20cm
7.000.000K
*Mã số trai gọi: 117
Dịch vụ: Quý khách vui lòng book nhân viên bên Nguyên để tránh mất cọc
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 22cm
7.000.000K
*Mã số trai gọi: 116
Dịch vụ: Quý khách vui lòng book nhân viên bên Nguyên để tránh mất cọc
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 21cm
9.000.000K
*Mã số trai gọi: 112
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 22cm
8.000.000K
*Mã số trai gọi: 111
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 21cm
8.500.000K
*Mã số trai gọi: 102
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 21cm
9.000.000K
*Mã số trai gọi: 100
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 21cm
8.000.000K
*Mã số trai gọi: 93
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 21cm
3.000.000K
*Mã số trai gọi: 91
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 20cm
7.000.000K
*Mã số trai gọi: 87
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 21cm
8.000.000K
*Mã số trai gọi: 73
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 21cm
3.500.000K
*Mã số trai gọi: 08
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 20cm
9.000.000K
*Mã số trai gọi: 05
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 21cm
9.000.000K
*Mã số trai gọi: 04
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 21cm
3.000.000K
*Mã số trai gọi: 03
Dịch vụ: Điều đúng người đúng nhân viên
Thời gian: 90p
Năm sinh: 1990
Hàng dài: 20cm
3.000.000K
*Mã số trai gọi: 01
Dịch vụ: Điều đúng người đúng nhân viên
Thời gian: 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 20cm
3.000.000K
*Mã số trai gọi: 653
Dịch vụ: Điều đúng hình - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90 phút
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 20cm
2.500.000K
*Mã số trai gọi: 616
Dịch vụ: Điều đúng hình - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90 phút
2.500.000K
*Mã số trai gọi: 127
Năm sinh: 1996
Hàng dài: Cực khủng
3.000.000K
*Mã số trai gọi: 660
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 20cm

KHU VỰC SÀI GÒN – TPHCM

8.000.000K
*Mã số trai gọi: 254
Dịch vụ: Fuck siêu sướng lên 9 Tầng mây
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1994
Hàng dài: 22cm
2.000.000K
*Mã số trai gọi: 253
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1999
Hàng dài: 18cm
7.000.000K
*Mã số trai gọi: 252
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 2004
Hàng dài: 20cm
1.500.000K
*Mã số trai gọi: 251
Dịch vụ: 10H sáng - 5h Chiều
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1994
Hàng dài: 20cm
1.200.000K
*Mã số trai gọi: 250
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1997
Hàng dài: 20cm
8.000.000K
*Mã số trai gọi: 249
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1995
Hàng dài: 20cm
8.500.000K
*Mã số trai gọi: 248
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1995
Hàng dài: 21cm
1.500.000K
*Mã số trai gọi: 247
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1995
Hàng dài: 18cm
1.500.000K
*Mã số trai gọi: 246
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1991
Hàng dài: 19cm
1.500.000K
*Mã số trai gọi: 244
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 19cm
1.500.000K
*Mã số trai gọi: 243
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1996
Hàng dài: 20cm
1.500.000K
*Mã số trai gọi: 242
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1995
Hàng dài: 20cm
1.200.000K
*Mã số trai gọi: 241
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1999
Hàng dài: 19cm
1.200.000K
*Mã số trai gọi: 240
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 19cm
1.200.000K
*Mã số trai gọi: 239
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1996
Hàng dài: 18cm
1.200.000K
*Mã số trai gọi: 238
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 2000
Hàng dài: 18cm
1.200.000K
*Mã số trai gọi: 237
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1996
Hàng dài: 18cm
1.500.000K
*Mã số trai gọi: 236
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 19cm
1.500.000K
*Mã số trai gọi: 235
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 2000
Hàng dài: 19cm
1.200.000K
*Mã số trai gọi: 234
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 18cm
1.200.000K
*Mã số trai gọi: 233
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 19cm
2.000.000K
*Mã số trai gọi: 232
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 18cm
1.500.000K
*Mã số trai gọi: 231
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1995
Hàng dài: 20cm
1.500.000K
*Mã số trai gọi: 230
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1995
Hàng dài: 18cm
1.500.000K
*Mã số trai gọi: 228
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1997
Hàng dài: 20cm
1.500.000K
*Mã số trai gọi: 227
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1997
Hàng dài: 18cm
2.000.000K
*Mã số trai gọi: 226
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1995
Hàng dài: 20cm
1.500.000K
*Mã số trai gọi: 225
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1997
Hàng dài: 18cm
5.000.000K
*Mã số trai gọi: 224
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1995
Hàng dài: 22cm
1.200.000K
*Mã số trai gọi: 223
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1995
Hàng dài: 18cm
1.200.000K
*Mã số trai gọi: 222
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1999
Hàng dài: 18cm
1.500.000K
*Mã số trai gọi: 221
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1995
Hàng dài: 18cm
2.000.000K
*Mã số trai gọi: 220
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1997
Hàng dài: 19cm
1.500.000K
*Mã số trai gọi: 219
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1995
Hàng dài: 20cm
1.500.000K
*Mã số trai gọi: 218
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 2000
Hàng dài: 20cm
1.200.000K
*Mã số trai gọi: 217
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1997
Hàng dài: 18cm
1.200.000K
*Mã số trai gọi: 216
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1999
Hàng dài: 18cm
1.200.000K
*Mã số trai gọi: 215
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1999
Hàng dài: 18cm
1.200.000K
*Mã số trai gọi: 213
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1997
Hàng dài: 19cm
1.500.000K
*Mã số trai gọi: 212
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 18cm
1.200.000K
*Mã số trai gọi: 211
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 2000
Hàng dài: 20cm
2.000.000K
*Mã số trai gọi: 210
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1996
Hàng dài: 20cm
2.000.000K
*Mã số trai gọi: 209
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 20cm
1.500.000K
*Mã số trai gọi: 208
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 20cm
1.500.000K
*Mã số trai gọi: 207
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1997
Hàng dài: 18cm
3.000.000K
*Mã số trai gọi: 206
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1995
Hàng dài: 20cm
6.000.000K
*Mã số trai gọi: 205
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 22cm
2.000.000K
*Mã số trai gọi: 204
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1995
Hàng dài: 20cm
1.200.000K
*Mã số trai gọi: 203
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 19cm
1.500.000K
*Mã số trai gọi: 202
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1995
Hàng dài: 19cm

KHU VỰC HÀ NỘI

1.200.000K
*Mã số trai gọi: 245
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 2000
Hàng dài: 18cm
1.500.000K
*Mã số trai gọi: 229
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1995
Hàng dài: 18cm
1.500.000K
*Mã số trai gọi: 214
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1996
Hàng dài: 19cm
1.500.000K
*Mã số trai gọi: 198
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1995
Hàng dài: 20cm
1.500.000K
*Mã số trai gọi: 195
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1995
Hàng dài: 19cm
8.000.000K
*Mã số trai gọi: 194
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1992
Hàng dài: 22cm
2.500.000K
*Mã số trai gọi: 160
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 20cm
2.000.000K
*Mã số trai gọi: 159
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 20cm
8.000.000K
*Mã số trai gọi: 158
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1992
Hàng dài: 22cm
1.500.000K
*Mã số trai gọi: 146
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 2000
Hàng dài: 20cm
1.200.000K
*Mã số trai gọi: 145
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 20cm
1.200.000K
*Mã số trai gọi: 136
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 2000
Hàng dài: 20cm
1.500.000K
*Mã số trai gọi: 135
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1995
Hàng dài: 20cm
1.500.000K
*Mã số trai gọi: 119
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1995
Hàng dài: 20cm
9.000.000K
*Mã số trai gọi: 112
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 22cm
1.500.000K
*Mã số trai gọi: 104
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1995
Hàng dài: 20cm
1.200.000K
*Mã số trai gọi: 103
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 2000
Hàng dài: 20cm
2.000.000K
*Mã số trai gọi: 90
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 20cm
1.500.000K
*Mã số trai gọi: 89
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 20cm
1.200.000K
*Mã số trai gọi: 81
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 2000
Hàng dài: 20cm
1.200.000K
*Mã số trai gọi: 71
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 2000
Hàng dài: 20cm
1.200.000K
*Mã số trai gọi: 58
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 2000
Hàng dài: 20cm
1.200.000K
*Mã số trai gọi: 42
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 2000
Hàng dài: 20cm
1.200.000K
*Mã số trai gọi: 32
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 2000
Hàng dài: 19cm
1.500.000K
*Mã số trai gọi: 28
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 20cm
1.500.000K
*Mã số trai gọi: 20
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 19cm
1.500.000K
*Mã số trai gọi: 09
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 20cm
3.500.000K
*Mã số trai gọi: 02
Dịch vụ: Điều đúng người đúng nhân viên
Thời gian: 90p
Năm sinh: 1995
Hàng dài: 20cm
3.000.000K
*Mã số trai gọi: 653
Dịch vụ: Điều đúng hình - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90 phút
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 20cm
2.500.000K
*Mã số trai gọi: 616
Dịch vụ: Điều đúng hình - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90 phút
2.500.000K
*Mã số trai gọi: 127
Năm sinh: 1996
Hàng dài: Cực khủng
3.000.000K
*Mã số trai gọi: 660
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 20cm

KHU VỰC ĐÀ NẴNG

1.500.000K
*Mã số trai gọi: 169
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1995
Hàng dài: 20cm
1.500.000K
*Mã số trai gọi: 168
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1995
Hàng dài: 20cm
1.500.000K
*Mã số trai gọi: 167
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 20cm
1.200.000K
*Mã số trai gọi: 166
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1997
Hàng dài: 20cm
1.200.000K
*Mã số trai gọi: 165
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1995
Hàng dài: 20cm
1.200.000K
*Mã số trai gọi: 164
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 2000
Hàng dài: 20cm
1.500.000K
*Mã số trai gọi: 163
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1996
Hàng dài: 20cm
1.500.000K
*Mã số trai gọi: 162
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 20cm
1.200.000K
*Mã số trai gọi: 161
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 2000
Hàng dài: 20cm

KHU VỰC MIỀN TÂY

3.000.000K
*Mã số trai gọi: 660
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 20cm

KHU VỰC ĐÀ LẠT

KHU VỰC NHA TRANG

KHU VỰC VŨNG TÀU

KHU VỰC BÌNH DƯƠNG & ĐỒNG NAI

1.500.000K
*Mã số trai gọi: 188
Dịch vụ: Điều đúng người - đúng nhân viên
Thời gian: 60 - 90p
Năm sinh: 1998
Hàng dài: 19cm

KHU VỰC HẢI PHÒNG

KHU VỰC PHÚ QUỐC

KHU VỰC BUÔN MÊ THUỘT